شرکت بیمه زندگی کاریزما

تایید نسبت توانگری مالی (سطح یک)شرکت بیمه زندگی کاریزما توسط بیمه مرکزی

در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره 69) و حسب بررسی و کنترل انجام شده ،بر اساس آخرین صورت های مالی (دوره منتهی به 1401/12/29) و پس از اعمال تعدیلات طبق محاسبات جداول پیوست ،نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال 1402 معادل 476 درصد (سطح یک)،مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 
 

Visits: 5