شرکت بیمه زندگی کاریزما

        مشاور هیئت مدیره

تجربه اجرایی :

– معاون فنی بیمه کارآفرین

– اولین طراح بیمه نامه ینورسال لایف در ایران

Visits: 0