شرکت بیمه زندگی کاریزما

آيين نامه شماره 96 شوراي عالي بيمه در خصوص نمايندگي فروش بيمه هاي زندگي مصوب 1397,07,08

#شوراي_عالي_بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، در جلسه مورخ ۰۸ /۰۷ /۱۳۹۶ آيين نامه «#آيين_نامه_نمايندگي_فروش_بيمه هاي_زندگي» را مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده ۱ – نماينده فروش بيمه زندگي كه در اين آيين نامه اختصاراً «نماينده فروش» ناميده مي شود، شخصي است حقيقي كه بر اساس ضوابط اين آيين نامه، در ازاي دريافت كارمزد مندرج در قرارداد في مابين، مجاز به فروش و عرضه بيمه هاي زندگي انفرادي به نمايندگي از طرف موسسه بيمه ذيربط مي باشد.

ماده ۲ #– موسسه_بيمه مي تواند در رشته بيمه زندگي انفرادي به اشخاص حقيقي واجد شرايط پروانه نمايندگي فروش اعطاء نمايد. نماينده فروش بايد واجد شرايط زير باشد:

۱ – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران،

۲ – اعتقاد به اديان رسمي كشور،

۳ – داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا هر نوع معافيت قانوني در مدت قرارداد نمايندگي فقط براي مردان،

۴ – دارا بودن حداقل مدرك ديپلم،

۵ – نداشتن سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر،

۶ – عدم اعتياد به مواد مخدر،

۷ – طي دوره آموزش نظري و عملي مورد تاييد موسسه بيمه و اخذ گواهينامه مربوطه،

۸ – موفقيت در آزمون نمايندگي فروش بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران،

تبصره بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند برگزاري آزمون نمايندگي فروش را به پژوهشكده بيمه، سنديكاي بيمه گران ايران يا انجمن هاي حرفه اي و صنفي مورد تاييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران واگذار نمايد.

ماده ۳ – پروانه نمايندگي فروش توسط موسسه بيمه با رعايت الزامات اين آيين نامه صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمايندگي فروش در آغاز فعاليت نمايندگي حداكثر سه سال است و موسسه بيمه مي تواند با رعايت مفاد اين آيين نامه و احراز شرايط مربوط، پروانه وي را براي دوره هاي حداكثر پنج ساله تمديد نمايد. در هر حال اعتبار پروانه نمايندگي فروش منوط به اعتبار قرارداد نمايندگي فروش است.

ماده ۴ – موسسه بيمه مكلف است در قرارداد نمايندگي فروش موارد زير را درج نمايد:

۱ – مشخصات و نشاني طرفين قرارداد،

۲ – حدود اختيارات، حقوق و تكاليف متقابل نماينده فروش و موسسه بيمه،

۳ – مدت قرارداد،

۴ – ميزان كارمزد پرداختي،

۵ – ميزان و نوع تضمين دريافتي از نماينده فروش و چگونگي استفاده و استرداد آن،

۶ – موارد تحديد و تعليق فعاليت نماينده فروش،

۷ – موارد لغو و فسخ قرارداد از سوي نماينده فروش و موسسه بيمه،

۸ – نحوه دريافت حق بيمه و واريز به حساب موسسه بيمه ذيربط،

۹ – ممنوعيت نماينده فروش از رقابت مكارانه و ناسالم با موسسه هاي بيمه، دلالان رسمي بيمه و ساير نمايندگان بيمه و نيز انجام تبليغات سوء عليه آنان،

۱۰ – ممنوعيت نماينده فروش از اخذ يا انجام نمايندگي براي موسسه هاي بيمه ديگر در مدت قرارداد نمايندگي،

۱۱ – ارجاع رسيدگي به اختلافات احتمالي موسسه بيمه و نماينده فروش به هيئت موضوع ماده ۱۴ اين آيين نامه،

۱۲ – حاكميت مقررات آتي شوراي عالي بيمه بر قرارداد نمايندگي از تاريخ لازم الاجرا شدن مصوبات شوراي عالي بيمه،

۱۳ – مسئوليت بيمه گر و نماينده فروش به حفظ اسرار بيمه گذاران، بيمه شدگان و ساير ذينفعان،

ماده ۵ – در صورت فوت يا حجر نماينده فروش و يا اتمام اعتبار پروانه نمايندگي فروش طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمايندگي فروش، ارزش پرتفوي نماينده فروش پرداخت يا با انتقال آن به نماينده فروش ديگر همان موسسه موافقت نمايد. ارزش پرتفوي نماينده فروش و نحوه محاسبه آن با توافق طرفين در قرارداد نمايندگي فروش تعيين مي شود.

ماده ۶ – #كارمزد_نماينده فروش نبايد از هفتاد درصد ميزان كارمزد نمايندگان حقيقي مقرر در آيين نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه (شماره ۸۳) مصوب شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن، تجاوز نمايد.

ماده ۷ – موسسه بيمه مجاز است آموزش، هدايت و كنترل نمايندگان فروش موضوع اين آيين نامه را به نماينده بيمه موضوع آيين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (شماره ۷۵) واگذار نمايد. حقوق تكاليف، مدت همكاري و نحوه حل و فصل اختلافات طرفين در قرارداد همكاري طبق نمونه اي كه موسسه بيمه مربوط ابلاغ مي نمايد، تعيين خواهد شد. در هر حال بيمه نامه هايي كه به پيشنهاد نماينده فروش صادر مي شود، پرتفوي نماينده فروش مي باشد.

تبصره در اين گونه موارد موسسه بيمه مجاز است حداكثر سي درصد كارمزد مقرر در آيين نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه (شماره ۸۲) را به نماينده اي كه آموزش، هدايت و كنترل نمايندگان فروش را بر عهده دارد، پرداخت نمايد.

ماده ۸ #– نماينده_فروش موظف است طبق نظر موسسه بيمه، پيشنهاد بيمه را براي صدور بيمه نامه به نماينده بيمه موضوع آيين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (شماره ۷۵) كه آموزش،‌ هدايت و كنترل وي را طبق ماده ۷ اين آيين نامه برعهده دارد يا شعب موسسه بيمه ارايه نمايد.

ماده ۹ – موسسه بيمه مسئول پاسخگويي و جبران هرگونه خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از عمد، تقصير، غفلت يا قصور نماينده در رابطه با عمليات بيمه اي موضوع قرارداد نمايندگي در مقابل بيمه گذاران، بيمه شدگان و اشخاص ثالث مي باشد.

ماده ۱۰ – #نمايندگان_بيمه، #دلالان_رسمي_بيمه و مديران و كاركنان آنها و نيز كاركنان و مديران موسسه هاي بيمه و بيمه مركزي ايران نمي توانند تحت عنوان نماينده فروش موضوع اين آيين نامه فعاليت نمايند.

ماده ۱۱ – نماينده فروش ملزم به داشتن محل كار نمي باشد.

ماده ۱۲ – موسسه بيمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بيمه نامه به نمايندگان فروش نمي باشد.

ماده ۱۳ – موسسه بيمه موظف است مشخصات نمايندگان فروش را از طريق سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (شهاب) به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد.

ماده ۱۴ – رسيدگي به اختلافات نماينده فروش و موسسه بيمه با رعايت مواد مربوط در آيين نامه شماره ۷۵ مصوب شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود.

ماده ۱۵ – اين آيين نامه از ابتداي سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است و از آن تاريخ جايگزين آيين نامه شماره ۵۴ و اصلاحات بعدي آن مي شود. در صورت وضع مقررات جديد توسط شوراي عالي بيمه، مقررات مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن بر شرايط قرارداد نمايندگي حاكم خواهد بود.

 

#شرکت_بیمه_زندگی_کاریزما

#صنعت_بیمه
#بیمه_زندگی
#بیمه_عمر
#بیمه_زندگی_کاریزما
#گروه_مالی_کاریزما

#life_insurance
#universal_life
#Charisma_life_insurance_co
#Unit_Linked_Insurance_Plan

 

1

Visits: 5