سبد بیمه ای

1- عمر زمانی انفرادی

2- عمر و حادثه انفرادی

3- عمر و حادثه گروهی

4- بیمه زندگی گروهی (طرح یاد)

5- مانده بدهکار (بانکی/سایر )

6-افراد با شرایط خاص (تایید 100 درصد )

7-افراد کلیدی سازمان

سبد ترکیبی

8- بیمه عمر اندوخته دار (طرح ثمر)

9- بیمه زندگی با مدیریت ثروت (طرح سبک کاریزما)

بازنشستگی / مستمری

10- مدت معین - قطعی - آنی

11-مدت معین - قطعی - با فاصله

12-مدت معین - به شرط حیات - آنی

14- مادام العمر با دوره تضمین

15- مادام العمر بدون دوره تضمین

Visits: 0