شرکت بیمه زندگی کاریزما

کارت هدیه زندگی کاریزما


این طرح پوشش دهنده و پشتیبان افراد در حوادث و بیماری ها و جبران کننده خسارات احتمالی می باشد. این کارت به افرادی تعلق میگیرد که بالاترین گردش مالی با کارگزاری کاریزما در سال گذشته را داشته اند. این هدیه خدمت جدیدی ست از طرف هلدینگ مالی کاریزما به شرکای خود در قالب خدمتی متفاوت از جنس بیمه .
پوشش های ارائه شده در این طرح به شرح زیر می باشد.
1- هزینه پزشکی ناشی از حادثه :
در صورت بروز حادثه و نیاز به مراجعه به مراکز درمانی ، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بر اساس اصل صورتحساب درمانی و شرایط بیمه نامه ، تحت پوشش می باشد.
2- امراض خاص :
در این پوشش ، پس از سپری شدن دوره انتظار، در صورت ابتلای بیمه شده به یکی از بیماری های 37 گانه تحت پوشش و یا “عدم فوت وی تا قبل از 30 روز از تاریخ ابتلاء ” به علت ابتلا به یکی از بیماری های مذکور ، سرمایه مورد تعهد را بر مبنای تاریخ ابتلاء ، به بیمه شده یا استفاده کننده بیمه نامه پرداخت می گردد.
3- درآمد روزانه ایام بستري بیمارستانی به هرعلت (عمومی/ مراقبت ویژه)
تعریف: در صورت بستری بیمه شده به هر علت برای حداقل 3 روز ، در بیمارستان ها و مراکز درمانی در هر یک از بخش ها بغیر از اورژانس ، از روز اول بستری به تعداد روزهای بستری ، مبلغ تعیین شده به ازای هر روز پرداخت می گردد.
4- سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی به هر علت:
این پوشش علاوه بر از کارافتادگی کامل و دائم به هر علت طبق تعریف پوشش 8 ، نقص عضو را نیز پوشش می دهد .
نقص عضو و از کارافتادگی ( ناشی از حادثه یا بیماری ) :
نقص عضو ناشی از حادثه : در صورتیکه بیمه شده به علت حادثه دچار قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن گردد که حداقل شش ماه به طور مستمر ادامه یابد ، در صورتی که منشاء آن بعد از شروع این پوشش باشد ، نقص عضو بیمه شده تحت پوشش می باشد.
نقص عضو ناشی از بیماری: قطع اندام حرکتی بر مبنای تشخیص پزشکی قطعی ، مبنی بر قطع کامل 2 اندام یا بیشتر که شامل مچ دست یا مفصل مچ پا باشد.

Visits: 0