شرکت بیمه زندگی کاریزما

گزارشگری و افشای اطلاعات

《 اساسنامه 》
《 اطلاعات تفکیکی منابع انسانی 》
《 برنامه ورود یا خروج از سازمان بورس 》
《 سیاست تقسیم سود بیمه زندگی کاریزما 》
《 سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات 》
《 گزارش معاملات غیر بیمه ای 》
《 میزان سرمایه گذاری 》
《 نسبت های مالی آیین نامه 88 》
《 نحوه مدیریت ریسک در شرکت بیمه زندگی کاریزما 》
《 حاکمیت شرکتی 》

《 گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی 》
《 صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی 》
《 گزارش کنترل داخلی 》
《 سیاست های تقسیم سود به سهامداران 》

Visits: 45