استقرار هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران