بیمه عمر و حادثه گروهی

عمر و حادثه گروهی

بیمه نامه های عمر و حادثه گروهی نیز برای گروههای بالای ۵۰ نفر و مناسب برای ارائه به سازمانها، موسسات و ارگان ها می باشد. با خرید این بیمه، سازمان ها و ارگانها می‌‌توانند هزینه‌‌ی حوادث ناگهانی و خارج از کنترل را از طریق پوششهای ، فوت به هر علت، فوت حادثی ، نقص عضو ، ازکارافتادگی ، هزینه پزشکی ، غرامت بستری و … ناشی از حادثه را برای پرسنل و خانواده آنها مدیریت نمایند. در این بیمه ، ضمن جبران هزینه های درمانی و بیمارستانی ، درآمد روزانه بستری و عمومی نیز قابل پرداخت است.

نرخ گیری و درخواست خرید
  • فوت به هر علت (پوشش عمر)

   بیمه شده در ازای پرداخت حق بیمه برای مدت معین تحت پوشش قرار میگیرد. تا در صورت فوت (بیماری/ حادثه) سرمایه تعیین شده به بازماندگان وی پرداخت گردد.

  • فوت به علت حادثه

   در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه (هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد) ، سرمایه مورد تایید و تعهد بیمه گر به استفاده کنندگان تعیین شده پرداخت می شود. شرکت بیمه زندگی کاریزما متعهد است طبق شرایط این پوشش به میزان مبلغ سرمایه تعیین شده در “جدول تعهدات بیمه گزار و بیمه گر” که بر اساس سال بیمه ای منطبق با تاریخ فوت بیمه شده است ، سرمایه این پوشش را که به طور مستقیم ناشی از حادثه باشد (علت نزدیک) به استفاده کننده/گان بپردازد.

  • هزینه پزشکی ناشی از حادثه

   در صورت بروز حادثه ، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بر اساس اصل صورتحساب درمانی و شرایط بیمه نامه ، تحت پوشش می باشد.

  • سرمایه از کارافتادگی کامل و دائم به هر علت

   از کارافتادگی کامل و دائم ( ناشی از حادثه یا بیماری ) عبارت است از ناتوانی کامل در انجام سه مورد از شش مورد ” فعالیت کلیدی روزانه در زندگی ” بشرح مصادیق زیر در اثر بیماری و یا حادثه که حداقل شش ماه به طور مستمر ادامه داشته که پس از شروع این پوشش و قبل از پایان شصت و پنج سالگی بیمه شده واقع شود.

   مزیت

   تعریف از کارافتادگی بر اساس استاندارد رایج روز دنیا

   آرامش خاطر در صورت از کارافتادگی و تامین هزینه های درمان و مخارج زندگی

  • سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی به هر علت

   این پوشش علاوه بر از کارافتادگی کامل و دائم به هر علت ، نقص عضو را نیز پوشش می دهد . نقص عضو و از کارافتادگی ( ناشی از حادثه یا بیماری ) : در صورتیکه بیمه شده به علت حادثه دچار قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن گردد که حداقل شش ماه به طور مستمر ادامه یابد ، در صورتی که منشاء آن بعد از شروع این پوشش باشد ، نقص عضو بیمه شده تحت پوشش می باشد.

   نقص عضو ناشی از بیماری: قطع اندام حرکتی بر مبنای تشخیص پزشکی قطعی ، مبنی بر قطع کامل ۲ اندام یا بیشتر که شامل مچ دست یا مفصل مچ پا باشد. از کارافتادگی کامل و دائم ( ناشی از حادثه یا بیماری ) عبارت است از ناتوانی کامل در انجام سه مورد از شش مورد ” فعالیت کلیدی روزانه در زندگی ” بشرح مصادیق زیر در اثر بیماری و یا حادثه که حداقل شش ماه به طور مستمر ادامه داشته و که پس از شروع این پوشش این الحاقیه و قبل از پایان شصت و پنج سالگی بیمه شده واقع شود.

  • غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه:

   ۱- از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی ‌بیمه‌شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک معالج و به تایید پزشک معتمد بیمه‌گر، ‌بیمه‌شده را از انجام وظایف شغلی باز می‌دارد اعم از اینکه بستری شده باشد یا نباشد. ۲- غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت ‌بیمه‌شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت ‌می‌گردد. تعهد ‌بیمه‌گر برای پرداخت غرامت روزانه عمومی مشروط بر آن است که خطر موضوع بیمه در مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه تحقق یابد و حداکثر ظرف دو سال از تاریخ انقضای بیمه‌نامه منجر به ازکارافتادگی موقت ‌بیمه‌شده گردد

  • غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی مجاز:

   غرامت روزانه بستری‌شدن ‌بیمه‌شده، مبلغی است که در ایام بستری‌شدن ‌بیمه‌شده در مراکز درمانی مجاز به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت ‌می‌گردد. تعهد ‌بیمه‌گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی مجاز در صورتی است که خطر موضوع بیمه ‌در مدت بیمه تحقق یابد و حداکثر ظرف دو سال از تاریخ انقضای بیمه نامه منجر به بستری شدن ‌بیمه‌شده گردد. پس از انقضای مدت یاد‌شده بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت. ۱- تعهد ‌بیمه‌گر از چهارمین روز بستری شدن ‌بیمه‌شده در مراکز درمانی مجاز محاسبه و حداکثر برای نود روز خواهد بود. ۲- حداکثر غرامت روزانه مورد تعهد ‌بیمه‌گر معادل پنج درهزار سرمایه بیمه فوت یا نقص عضو کامل و دائم (هر کدام بیشتر باشد) خواهد بود.

   شما می توانید برای اطلاع از مبلغ حق بیمه از اینجا اقدام نمایید و یا در صورت هرگونه سوال یا نیاز به مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
شرایط و اصطلاحات بیمه نامه

تمامی شرایط و ضوابط مربوط به بیمه نامه پس از صدور بیمه نامه در قالب شرایط عمومی در اختیار بیمه گذار قرار داده خواهد شد

دانلود بروشور