مستمری مادام العمربدون دوره تضمین

بیمه نامه های مستمری / بازنشستگی

جهت حفظ کیفیت زندگی در دوران بازنشستگی با توجه به کاهش سطح درآمد افراد در این دوران ، بیمه های مستمری و بازنشستگی راهکار مناسبی می باشد . افراد در دوران جوانی و اشتغال می توانند با تخصیص بخشی از درآمد خود ، برای خرید این بیمه نامه ، جهت دریافت مستمری در دوران بازنشستگی برنامه ریزی نمایند . همچنین با پرداخت مبلغی به صورت یکجا ( به عنوان مثال ذخیره سنوات پرسنل ) ، دریافت مستمری می تواند بلافاصله آغاز گردد.

تنوع طرح های مستمری و بازنشستگی در شرکت بیمه زندگی کاریزما به شرح زیر می باشد.

 • مستمری مدت معین قطعی آنی

  در این بیمه نامه افراد می توانند بلافاصله پس از پرداخت حق بیمه به صورت یکجا ، برای مدت زمان معین، از ۳۰ ام ماه بعد مقرری دریافت نمایند. این مستمری قطعی است و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه، مانده اندوخته به ذینفعان پرداخت می گردد.

 • مدت معین قطعی بافاصله

  در این بیمه نامه شخص می تواند، جهت تشکیل اندوخته مستمری، مبالغی را به صورت یکجا یا روش های پرداخت دلخواه در فاصله زمانی مدنظر پرداخت نماید. به این ترتیب در این فاصله زمانی، با سرمایه گذاری مبالغ پرداختی و احتساب سود به آن، سرمایه ای جهت پرداخت مقرری تشکیل می گردد. پرداخت مقرری پس از طی شدن مدت معین و تشکیل سرمایه مدنظر، آغاز خواهد شد و پس از فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه نیز مانده مستمری به بازماندگان پرداخت می گردد. • طرح های مستمری که در ادامه توضیح داده شده است تا زمان حیات بیمه شده می باشد و با فوت بیمه شده ، پرداخت مستمری متوقف می گردد. این طرح ها شامل گزینه ای به نام “دوره تضمین” می باشد . با انتخاب این گزینه در دوره تضمین در صورت فوت بیمه شده، پرداخت مقرری متوقف نشده و مانده اندوخته به بازماندگان پرداخت می گردد.

 • مستمری مدت معین به شرط حیات آنی

  در این بیمه نامه شما می توانید بلافاصله پس از پرداخت حق بیمه به صورت یکجا برای مدت زمان معین ، از شرکت بیمه زندگی کاریزما مستمری دریافت نمایید. پرداخت مقرری با فوت بیمه شده متوقف می شود. در این طرح می توان دوره تضمین نیز تعیین نمود .

 • مستمری مدت معین به شرط حیات بافاصله

  در این بیمه نامه بیمه گذار می تواند ، جهت تشکیل اندوخته مستمری، مبالغی را به صورت یکجا یا روش های پرداخت دلخواه در فاصله زمانی مدنظر پرداخت نماید. به این ترتیب در این فاصله زمانی، با سرمایه گذاری مبالغ پرداختی و احتساب سود به آن، اندوخته ای جهت پرداخت مستمری تشکیل می گردد. در صورت فوت بیمه شده در طی دوران پرداخت مقرری ، تداوم پرداخت متوقف می گردد. در این طرح می توان دوره تضمین نیز تعیین نمود

 • مستمری مادام العمر با دوره تضمین

  در مستمری مادام العمر، شرکت بیمه زندگی کاریزما متعهد می گردد پس از پرداخت حق بیمه به صورت یکجا یا بافاصله ، پرداخت مقرری آغاز گردد و تا هنگام فوت بیمه شده ادامه خواهد داشت .پس از فوت بیمه شده ، در دوره تضمین ، مانده اندوخته به ذینفعان پرداخت می گردد . پس از دوره تضمین ، در صورت فوت بیمه شده پرداخت مقرری پایان خواهد یافت.

 • مادامالعمر بدون دوره تضمین

  در مســتمری های مادام العمــر ، پــس ازپرداخـت حـق بیمـه بصـورت یکجـا یا بافاصله، پرداخـت مقرری آغـاز می گـردد و تـا هنـگام فـوت وی ادامـه خواهـد داشـت. پـس از فـوت بیمه شـده شـرکت تعهـدی در قبـال پرداخـت مانـده اندوخته بـه ذینفعـان نـدارد و پرداخـت مقرری پایـان خواهـد یافـت.

مزایای بیمه بازنشستگی تکمیلی / مستمری :
 • سرمایه گذاری برای آینده و پوشش ریسک دوران کهنسالی
 • تنوع طرح های مستمری و امکان انتخاب هر یک از طرح های فوق با توجه به شرایط هر فرد
 • بهره مندی بازماندگان از سرمایه فوت به هر علت در صورت فوت بیمه شده
 • امکان ادامه پرداخت مقرری به بازماندگان/ استفاده کنندگان بر اساس طرح انتخابی
 • دسترسی به اندوخته بیمه نامه در صورت نیاز
 • امکان افزایش سالانه حق بیمه
 • بازخرید بیمه در هر زمان
 • دریافت وام بدون ضامن و تشریفات
 • بهره مندی از معافیت های مالیاتی
بازار هدف :

تنوع طرح های تکمیلی بازنشستگی این شرکت با هدف تامین مالی کلیه اقشار به شرح زیر اجرا شده است :

 • خانواده ها و کلیه افراد با مشاغل مختلف (B2C)
 • کارکنان شرکت ها ، سازمان ها ، اصناف و … جهت تامین مالی ریسک دوران کهنسالی (B2B)
شما می توانید برای اطلاع از مبلغ حق بیمه از اینجا اقدام نمایید و یا در صورت هرگونه سوال یا نیاز به مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید. نرخ گیری و درخواست خرید
شرایط و اصطلاحات بیمه نامه

تمامی شرایط و ضوابط مربوط به بیمه نامه پس از صدور بیمه نامه در قالب شرایط عمومی در اختیار بیمه گذار قرار داده خواهد شد.