"سود مشارکت در منافع" سال ۱۴۰۲ شرکت بیمه زندگی کاریزما معادل ۴۲ درصد محقق شد.

( برای ادامه خبر کلیک کنید)