شرکت بیمه زندگی کاریزما

افراد با شرایط خاص (تایید 100%)

این بیمه نامه، از نظر فرآیند ارزیابی ریسک تسهیلاتی را در نظر گرفته است ، تا افراد با سطح سلامت پائین تر از حد معمول و یا افرادی که فرصت انجام تشریفات غربالگری پزشکی را ندارند بتوانند تحت پوشش قرار بگیرند. این بیمه نامه گزینه مناسبی برای افرادی که به دلایل پزشکی و سطح سلامت پائین تر از حد معمول شرایط دریافت پوشش ها با نرخ و شرایط استاندارد بیمه عمر را ندارند و یا افرادی که به دلیل مشغله زیاد امکان انجام آزمایشات تکمیلی پزشکی مورد نیاز شرکت بیمه را ندارند.

عدم نیاز به انجام معاینه و آزمایش پزشکی

حداقل سن بيمه گذار برای این بیمه نامه ۱۸ سال می‌باشد و حداکثر سن و سرمایه فوت در طول دوره بر مبنای ارزیابی کارشناسان شرکت بیمه از شرایط فرد می‌باشد.فرآیند صدور بر اساس شرایط خصوصی منحصر به فرد بطور ساده، سریع و منعطف می‌باشد.

 
 
شرایط و اصطلاحات بیمه نامه:
تمامی شرایط و ضوابط مربوط به بیمه نامه پس از صدور بیمه نامه در قالب شرایط عمومی در اختیار بیمه گذار قرار داده خواهد شد

Visits: 31